Наукові публікації

 

Список друкованих робіт Марциняка С.М.

 

 

1.   Біоситали — нові матеріали для пластики кісткових дефектів / [Крись-Пугач А. П., Подрушняк Є. П., Іванченко Л. А., Марциняк С. М.] // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения : тр. Крым. гос. мед. ун-та им. С. И. Георгиевского. – Симферополь : СОНАТ, 1999. – Т. 135, Ч. 2. – С. 135–136.

2.   Експериментальне обґрунтування можливості використання остеокомпозитів в ортопедії і травматології (перші результати) / Бруско А. Т., Іванченко Л. А., Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М.  [та ін.]  // Вісник морфології. – 1999. – № 2. – C. 220–221.

3.   Остеопороз як компонент поліорганної недостатності в постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями / Гур’єв С. О., Заруцький Я. Л., Марциняк С. М., Кузьмін В. Ю. [та ін.] // Проблеми остеології. – К., 2000. – Т. 3, № 4. – С. 29–31.

4.   Досвід лікування асоціативних пошкоджень тазу та його органів / Кукуруз Я. С., Марциняк С. М. // Збірник наук. праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2000. – Вип. 9, Кн.1. – С. 202–211.

5.   Наш досвід лікування поранень серця / Барамія Н. М., Вітюк Т. В., Марциняк С. М. [та ін.] // Збірник наук. праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2000. – Вип. 9, Кн. 1. – С. 381–384.

6.   Крись-Пугач А. П. Клініко-рентгенологічні особливості диференційної діагностики солітарної еозинофільної гранульоми кісток / А. П. Крись-Пугач, С. М. Марциняк // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2004. – № 1. – С. 9–12.

7.   Крись-Пугач А. П. Клініко-рентгенологічна діагностика солітарної еозинофільної гранульоми у дітей / А. П. Крись-Пугач, С. М. Марциняк  // Український радіологічний журнал. – 2004. – № 12. – С. 249–254.

8.   Крись-Пугач А. П. Клініко-рентгенологічні аспекти солітарної еозинофільної гранульоми кісток у дітей / А. П. Крись-Пугач, С. М. Марциняк // Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології : мат–ли всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої  85-річчю ІТО АМН України (Київ, 19–21 травня 2004 р.). – К., 2004. – С. 343–344. 

9.   Martsynyak. S. M. Some peculiarities of diagnostics of solitary eosinofil granuloma of bones at children / S. M. Martsynyak. // World Congress of Pediatric Surgery (Zagreb, Croatia, June 22–27, 2004). – 2004.

10.Крысь-Пугач А. П. Особенности диагностики, клиники и оперативного лечения при опухолеподобных заболеваниях и доброкачественных опухолях длинных костей у детей / А. П. Крысь-Пугач, Р. В. Лучко, С. М. Марциняк // Оптимальные технологии диагностики и лечения в детской травматологии и ортопедии, ошибки и осложнения // Материалы симпозиума детских травматологов-ортопедов России (г. Волгоград, 17–19 сентября 2003 г.). – Волгоград, 2013. – С. 363–364.

11.Крись-Пугач А. П. Еозинофільна гранульома кісток / А. П. Крись-Пугач, С. М. Марциняк // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2003. – № 4. – С. 79–82.

12.Крись-Пугач А. П. Інформативність методів дослідження в діагностиці солітарної еозинофільної гранульоми кісток у дітей / А. П. Крись-Пугач, С. М. Марциняк // Хірургія дитячого віку. – 2004. – Т. 1, № 4 (5). – С. 51–57.

13.Марциняк С. М. Клініко-рентгенологічні особливості перебігу солітарної еозинофільної гранульоми кісток у дітей / С. М. Марциняк , Т. С. Головко // Здоров'я жінки. – 2005. – Том. 1, № 21 (1). – С. 193–195.

14.Krys-Pugach A. Рlasty of bony defects in surgical treatment of tumorlike diseases and benign tumors of long bones in children with application of home-produced hydroxyapatite / A. Krys-Pugach, R. Luchko, S. Martsyniak  // 14th European SICOT Trainees Meeting (Budapest, Hungary, 5–7 May 2005). – 2005. – CD. – A0045. 

15.Martsyniak S. Features of surgical treatment of local histiocytosis out of lagerganse’s cells (eosinophilic granuloma of bones) in children / R. Luchko, S. Martsyniak // 14th European SICOT Trainees Meeting (Budapest, Hungary, 5–7 May 2005). – 2005. – CD. – A0030. 

16.Влияние керамического гидроксилапатита на активность стволовых стромальных клеток костного мозга in vitro / Астахова В. С., Панченко Л. М., Крысь-Пугач А. П. [и др.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2005. – № 1. – C. 27–29.

17.Головко Т. С. Можливості та обмеження комплексного ультразвукового дослідження в діагностиці злоякісних пухлин кістково-м'язової системи / Т. С. Головко, С. М. Марциняк // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2005. – № 1. – C. 41–48.

18.Головко Т. С. Комплексне ультразвукове дослідження в діагностиці патологічних утворень опорно–рухового апарату непухлинного походження / Т. С. Головко, С. М. Марциняк, Р. В. Лучко // Променева діагностика, променева терапія. – 2005. – № 2. – C. 36–40.

19.Хірургічне лікування деформацій стопи при прогресуючій м`язовій дистрофії / [Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Зима А. М., Марциняк С. М.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2006. – № 4. – С. 13–21.

20.Хірургічне лікування контрактур суглобів у хворих з прогресуючою м`язовою дистрофією / [Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Зима А. М., Марциняк С. М.] // Хірургія дитячого віку. – 2006. – № 4. – C. 

21.Современные принципы хирургического лечения детей с врожденным вывихом бедра / [Крысь-Пугач А. П., Куценок Я. Б., Гук Ю. М., Марцыняк С. М. ] // Травма. – 2006. – Т. 7, № 1. – C. 

22.Современный подход к консервативному и хирургическому лечению детей с врождённым подвывихом и вывихом бедра / Крись-Пугач А.П., Куценок Я. Б., Гук Ю. Н. [и др.] // Травма. – 2007. – Т. 8, № 2. – C.123–129.

23.Перший досвід застосування системи Charfix при лікуванні деформацій та переломів стегна у дітей з вродженою ламкістю кісток / Гук Ю. М., Стельмах В. М., Марциняк С. М. [та інш.] // Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2007. – Вип. 16, Кн. 4. – С. 256–265.

24.Марциняк С. М. Солітарна еозинофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, лікування) / С. М. Марциняк // Сучасні лікувально-діагностичні технології в дитячій хірургії : мат-ли І-го Конгресу дитячих хірургів України з міжнар. участю (м. Вінниця, 29–31 березня 2007 р.). – Вінниця : НМУ ім. М. І. Пирогова, 2007. – С. 311.

25.Крись-Пугач А. П.  Вроджена криворукість у дітей та підлітків / А. П.  Крись-Пугач, С. М. Марциняк, Т. А. Поліщук. // Лікування травм верхньої кінцівки та їх наслідків : мат-ли наук.-практ. конф. – К., 2007. – С. 114–115.

26.Лечение детей с врождённым подвывихом бедра в возрасте до 5 лет / Крись-Пугач А. П., Куценок Я. Б., Гук Ю. Н. [и др.] // Материалы научн.-практ. конф., посвящен. 60-летию Бакинского института травматологии и ортопедии. – Баку, 2007. – С. 80–80.

27.Наш подход к консервативному и хирургическому лечению детей с врождённым подвывихом и вывихом бедра / Крись-Пугач А. П., Куценок Я. Б., Гук Ю. Н. [и др.] // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии : мат-лы научн.-практ. конф. детских травматологов-ортопедов России с междунар. участием (Екатеринбург, 19–21 сентября 2007 г.). – Екатеринбург, 2007. – С. 

28.Клиническое использование биоматериалов на основе упрочненного стеклом биогенного гидроксилапатита для замещения пострезекционных дефектов при опухолях, опухолеподобных и диспластических заболеваниях костей в ортопедии детского и юношеского возраста / Гук Ю. М., Іванченко Л. А., Лучко Р. В. [и др.] // Актуальные проблемы костной патологии у детей и взрослых : мат-лы научн.-практ. конф. травматологов-ортопедов России с междунар. участием. – М., 2008. – С. 72–73.

29.Пластика керамическим остеоапатитом костных полостей при оперативном лечении опухолеподобных заболеваний и доброкачественных опухолей у детей / Крысь-Пугач А. П., Гук Ю. М., Лучко Р. В. [и др.] // Актуальные проблемы костной патологии у детей и взрослых : мат-лы научн.-практ. конф. травматологов-ортопедов России с междунар. участием. – М., 2008. – С. 142–143.

30.Guk Y. M. Features of operative correction of axial deformities in patients with congenital bone fragility / Y. M. Guk, S. M. Martscyniak, V. V. Stelmakh // XVIII Sympozjum sekcji ortopedii dzieciecej polskiego towarzystva ortopedycznego i traumatologicznego : tezy(Bialystok, Polska, 29–31 maja 2008). – Bialystok, 2008. – C. 45.

31.Modern approach to conservative and surgical treatment of children with inheritable incomplete dislocation and femur dislocation / A.P.Krys–Pugach, Y.B.Kutsenok, Y.M. Guk, S.M.Martscyniak, A.Y.Vovchenko // XVIII Sympozjum sekcji ortopedii dzieciecej polskiego towarzystva ortopedycznego i traumatologicznego : tezy(Bialystok, Polska, 29–31 maja 2008). – Bialystok, 2008. – C. 46.

32.Марциняк С. М. Клініко-рентгенологічна диференційна діагностика солітарної еозинофільної гранульоми та тубоститу (туберкульозного остеомієліту) довгих кісток кінцівок у дітей / С. М. Марциняк, В. М.  Цокало // Актуальні питання ортопедії та травматології : мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України». – К., 2009. – С.

33.Крись-Пугач А. П. Перший досвід застосування системи Сharfix для лікування тотальних уражень стегнової кістки при фіброзній дисплазії / А. П. Крись-Пугач, Ю. М. Гук, С. М. Марциняк // Травма. – 2010. – Т. 11, № 2. – С. 192–195.

34.Кінча-Поліщук Т. А. Застосування препарату „Паміред” в комплексному лікуванні дітей з недосконалим кісткоутворенням / Т. А. Кінча-Поліщук, С. М. Марциняк, В. В. Стельмах // Травма. – 2010. – Т. 11, № 1. – С. 73–78. 

35.Медикаментозне лікування порушень стану кісткової тканини при недосконалому остеогенезі / [Гук Ю. М., Кінча-Поліщук Т. А., Марциняк С. М., Стельмах В. В.] // Актуальні питання ортопедії та травматології : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України. – К., 2009. –  С. 

36.Крись-Пугач А. П. Еозинофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, лікування) / А. П. Крись-Пугач, Ю. М. Гук, С. М. Марциняк. – Прилуки, 2010. – 144 с.

37.Крись-Пугач А. П. Перший досвід застосування системи Charfix для лікування тотальних уражень стегнової кістки при фіброзній дисплазії / А. П. Крись-Пугач, Ю. М. Гук, С. М. Марциняк // Травма. – 2010. – Т. 11,  № 2. – С. 192–195.

38.Крись-Пугач А. П. Сучасний погляд на лікування тотальних уражень стегнової кістки при фіброзній дисплазії / А. П. Крись-Пугач, Ю. М. Гук, С. М. Марциняк // Збірник наук. праць XV з’їзду ортопедів-травматологів України. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 469.

39.Кінча-Поліщук Т.А. Застосування препарату «Паміред» в комплексному лікуванні дітей з недосконалим кісткоутворенням / Т. А. Кінча-Поліщук, С. М. Марциняк, В. В. Стельмах // Травма. – 2010. – Т. 11, № 1. – С. 73–75.

40.Наш досвід корекції стану кісткової тканини та хірургічного лікування деформацій у хворих на недосконалий остеогенез / Гук Ю. М., Марциняк С. М. Кінча-Поліщук Т. А.,Зима А. М.] // Проблеми остеології. – 2010. –  Т. 15, № 2. – С. 34–36. 

41.Патологічна ламкість кісток: медикаментозна корекція стану кісткової тканини та хірургічна корекція деформацій кісток / Гук Ю. М., Марциняк С. М. Позвонюк В. В.[та інш.] // Проблеми остеології. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 55–57. 

42.Крись-Пугач А. П. Перший досвід застосування системи Charfix для лікування тотальних уражень стегнової кістки при фіброзній дисплазії  / А. П. Крись-Пугач, Ю. М. Гук, С. М. Марциняк //  Травма. – 2010. – Т. 11, № 2. – С. 191–195. 

43.Гук Ю. М. Спосіб консервативного лікування остеолітичних осередків при гістіоцитозі з клітин Лангерганса / Ю. М. Гук, А. П. Крись-Пугач, С. М. Марциняк //. – 2010. – С.  

44.Особливості застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу в дитячій ортопедії / [Гук Ю. М., Марциняк С. М., Зима А. М., Чеверда А. І.] // Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату : мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – К., 2011. – С. 9–10. 

45.Перспективний напрямок хірургічного лікування хворих на патологічну ламкість кісток / [Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Марциняк С. М., Зима А. М.] // Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату : мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – К., 2011. – С. 18–19. 

46.Крись-Пугач А. П. Сучасний підхід до лікування солітарної еозинофільної гранульоми кісток у дітей / А. П. Крись-Пугач, С. М. Марциняк // Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату : мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – К.,  2011. – С. 65. 

47.Гук Ю. М. Сучасний підхід до ортопедичного лікування тотальних уражень стегнової кістки при фіброзній дисплазії / Ю. М. Гук, С. М. Марциняк //  Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату : мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – К., 2011. – С. 10–11.

48.Наш досвід корекції стану кісткової тканини та хірургічного лікування деформацій у хворих на недосконалий остеогенез / [Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М.] // Проблеми остеології. – Т. 15, № 3. – 2012. – С. 83–89. 

49.Передопераційна підготовка дітей та підлітків, хворих на метаболічні остеопатії / Гук Ю. М., Кінча-Поліщук Т. А., Поворознюк В. В.  [та інш.] //  Проблеми остеології. – Т. 15. – № 1. – 2012. – С. 94–96.

50.Перспективний напрямок хірургічного лікування хворих на недосконалий остеогенез / Крись-Пугач А. П. Гук Ю. М., Марциняк С. М. [та інш.] // Травма. – 2012.  – Т. 13, № 3. – С. 97–101. 

51.Профілактичний та лікувальний БІОС в дитячій та підлітковій ортопедії / Гук Ю. М., Марциняк С. М., Сивак М. Ф. [та інш.] // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України». – 2012. – Вип. – С. . 

52.Сучасний підхід до лікування хворих на фосфат-діабет / Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Марциняк С. М. [та інш.] // Травма. – 2012. – Т.  13, № 2. – С. 144–148. 

53.Сучасний підхід до лікування хворих на фосфат-діабет / [Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Бондарєв Г. Г.] // Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією :  зб.  наук. праць за мат-ми наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – К., 2012. – С. 56. 

54.Клініко-рентгенологічні прояви фосфат-діабету / [Марциняк С. М., Науменко Н. О., Кінча-Поліщук Т. А., Сивак М. Ф.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. – Т. 79, № 4. – 2013. – С. 48–53. 

55.Гук Ю. М. Перший досвід сучасного підходу до діагностики та лікування хворих на Д-залежний рахіт / Ю. М. Гук, С. М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук // Проблеми остеології. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 28–38

56.Современное лечение деформаций костей при фосфат-диабете / [Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А.] // Избранные вопросы ортопедии и костной патологии : сб. работ, посвящ. 90-летию акад. М. В. Волкова, 80-летию акад. О. В. Оганесяна (6-7 июня 2013 г.). – М., 2013. – С.108–113.

57.Спосіб лікування варусної деформації шийки стегна у хворих на недосконалий остеогенез / [Гук Ю. М., Марциняк С. М., Сивак М. Ф., Зима А. М.] // – 2013. – C. 60. 

58.Пат. № 81193U UА. МПК (2006.01) А 61 В 17/56. Спосіб лікування варусної деформації шийки стегна у хворих на недосконалий остеогенез / Гук Ю. М. (UA), Сивак М. Ф. (UA), Зима А. М. (UA), Марциняк С. М. (UA) ; патентовласник ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (UA). – № u201214601 ; заявл. 20.12.2012 ; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

59.Сучасний підхід до діагностики та медикаментозної корекції ортопедичних проявів Д-залежного рахіту / Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Марциняк С. М. [та інш.] // Збірник наук. праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, 2013. – С. 341–342.

60.Хірургічне лікування деформації стегнової кістки за типом «палиці пастуха» при фіброзній дисплазії у дітей та підлітків / [Гук Ю. М., Марциняк С. М., Зима А. М., Олійник Ю. В.] // Травма. – 2013. – Т. 14, № 2. – С. 119–124.

61.Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез у лікуванні та профілактиці патологічних переломів та вісьових деформацій кісток нижньої кінцівки у дітей з фіброзною дисплазією / Гук Ю. М., Марциняк С. М., Зима А. М. [та інш.] // Хірургія дитячого віку. – 2014. – № 3. – С. 104–108.  

62.Диференційна діагностика вітамін-D-залежного рахіту / Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Марциняк С. М. [та інш.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2014. – Т. 81, № 2. – С. 14–16.

63.Діагностика та консервативне лікування хворих на вітамін-Д-залежний рахіт / [Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Науменко Н. О.] // Травма. – 2014. – Т. 15, № 3. – С. 94–98.

64.Еволюція металоконструкцій в ортопедичній хірургії недосконалого остеогенезу / Крись-Пугач А. П., Зима А. М., Гук Ю. М. [та інш.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2014. – № 4. – С. 88–93. 

65.Марциняк С. М. Метаболізм кісткової тканини у хворих на Д- резистентний рахіт / С. М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук // Проблеми остеології. – 2014. – Т. 17, № 2. – С. 44–50.

66.Пат. № 107500 UA. МПК (2006.01) А 61 В 17/56. Спосіб лікування варусної деформації шийки стегна у хворих на недосконалий остеогенез / Гук Ю. М. (UA), Сивак М. Ф. (UA), Зима А. М. (UA), Марциняк С. М. (UA) ; патентовласник ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (UA). – № а201214600 ; заявл. 20.12.2012 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1/2015.

67.Пат. № 98274 UA. МПК (2006.01) А 61 В 17/56. Спосіб лікування деформації стегнової кістки при системних захворюваннях скелету у дітей / Гук Ю. М. (UA), Зима А. М. (UA), Марциняк С. М. (UA), Сивак М. Ф. (UA), Чеверда А. І. (UA), Олійник Ю. В. (UA) ; патентовласник ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (UA). – № u201411580 ; заявл. 27.10.2014 ; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8/2015.   

68.Пат. № 98275 UA. МПК (2006.01) А 61 В 17/56. Пристрій для лікування деформації стегнової кістки при системних захворюваннях скелету у дітей / Гук Ю. М. (UA), Зима А. М. (UA), Марциняк С. М. (UA), Сивак М. Ф. (UA), Чеверда А. І. (UA), Олійник Ю. В. (UA) ; патентовласник ДУ  «Інститут  травматології  та  ортопедії НАМН  України» (UA). – № u201411581 ; заявл. 27.10.2014 ; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8/2015.

69.Марциняк С. М. Рентгенологічні прояви Д-залежного рахіту / С. М. Марциняк, Н. О. Науменко, О. М. Панькіна // Матеріали XV конгресу СФУЛТ. – 2014. – № 5 – С. 305–306. 

70.Спосіб лікування варусної деформації шийки стегна у хворих на  недосконалий остеогенез / Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Марциняк С. М., Сивак М. Ф., Чеверда А. І., Зима А. М., Олійник Ю. В. // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України». – 2014. – Вип. 37. – С. 195. 

71.Хірургічна корекція деформацій стегнової кістки в пацієнтів з недосконалим остеогенезом / Гук Ю. М., Марциняк С. М., Зима А. М. [та інш.] // Хірургія дитячого віку. – 2014. – № 1–2. – С. 38–42.

72.Preoperational correction of the structural and functional state of osseous tissue in children wish osteogenesis imperfecta  / Guk Iurii, Zyma Andrii, Stewart David [et. al.] // J. Child. Orthop. – 2015. – Т. 9, № 1. – С. 82. 

73.Results of conservative treatment in patients with phosphate diabetes / Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А. [та інш.] // Programme and Abstracts 7TH international conference on children"s bone health (IIcBH). – 2015. – № 194. –  С.1171.

74.Марциняк С. М. Wyniki terapii lekowej u pacjentów z D-zalezną krzywicą typu 1 Standardy medyczne / С. М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук //  Pediatria. – 2015. – Т. 12, № 5. – С. 89

75.Діагностична значимість реовазографії у хворих із вертеброгенним больовим синдромом / [Юрик О. Є., Марциняк С. М, Слободянюк Н. П., Климчук Л. І.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – Т. 84, № 1. – С. 52–56. 

76.Застосування блокуючого інтрамедулярного металоостеосинтезу при лікуванні осьових деформацій нижніх кінцівок у хворих на фосфат-діабет / Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Марциняк С. М. [та інш.] // Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2015. – № 1. – С. 57–58. 

77.Клініко-рентгенологічні прояви різних типів вітамін-D-залежного рахіту / [Марциняк С. М, Науменко Н. О., Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М.] // Травма. – 2015. – Т. 16, № 5. – С. 66–74.

78.Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін Д-залежний рахіт I-го типу / [Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зотя А. В.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – Т. 84, № 1. – С. 65–69.

79.Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін Д-залежний рахіт 2 типу / [Гук Ю. М., Марциняк С. М.,  Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – Т. 86, № 3. – С. 37–41. 

80.Марциняк С. М. Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін-D-залежний рахіт 2 типу з порушенням формування колагену 1 типу / C. М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук // Проблеми остеології. – 2015. – Т.18, № 4. – С. 29–33.  

81.Марциняк С. М. Рентгенологічна семіотика вітамін-Д-резистентного рахіту / С. М. Марциняк, Н. О. Науменко, Т. А. Кінча-Поліщук //  Радіологічний вісник. – 2015. – Т. 3–4, № 56–57. – С.87–88. 

82.Марциняк С. М. Рентгенологічні прояви вітамін-Д-залежного рахіту / С. М. Марциняк, Н. О. Науменко, Т. А. Кінча-Поліщук // Радіологічний вісник. – 2015. – Т. 3–4, № 56–57. – С.88–89.

83.Гук Ю. М. Сучасний підхід до лікування рахітоподібних захворювань у дітей / Ю. М. Гук, С. М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук // Матеріали XXIII з’їзду хірургів України (Київ, 21–23 жовтня 2015 р.) – К., 2015. – С. 392–393. 

84.The results of pharmacotherapy and lower extremity corrective osteotomies in children with osteogenesis imperfecta / Зима А. М., Гук Ю. М., Марциняк С. М. [та інш.] // Final program "Annual Meeting of the Pediatric Orthopaedic Society of  North America (POSNA)". – 2016. – С. 445

85.Марциняк С. М. Диференційна діагностика хвороби Блаунта та рахітоподібних захворювань / C. М. Марциняк, М. М. Немеш // Проблеми остеології. – 2016. – Т. 19, № 2. – С. 55–64.

86.Марциняк С. М. Консервативне лікування порушень метаболізму кісткової тканини у хворих на вітамін-Д-залежний рахіт 1 типу / С. М. Марциняк // Травма. – 2016. – Т. 17, № 3. – С. 178–183. 

87.Марциняк С. М. Особливості діагностики вітамін-Д-залежного рахіту у дітей / С. М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук, Н. О. Науменко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 4. – С. 95. 

88.Гук Ю. М. Хірургічне лікування багатоплощинних деформацій нижніх кінцівок при Д-резистентному рахіті / Ю. М. Гук, С. М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук // Збірник наукових праць ХVII з'їзду ортопедів- травматологів України. – 2016. – С. 145–146.

89.Марциняк С. М. Conservative management of metabolic derangements in osseous tissue among patients with vitamin d-dependent rickets type 2 / С.М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук // Bone Abstracts. – 2017. – Т. 6 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : DOI: 10.1530 / boneabs.6.P056

90.Марциняк С. М. Conservative management of metabolic derangements in osseous tissue among patients with vitamin D-dependent rickets type 2 / С. М. Марциняк, Т. А. Кінча-Поліщук // Final Programme, 44th European Calcified Tissue Society Congress (Salzburg, Austria, 13 – 16 May 2017). – 2017. – С.1341. 

91.Conservative Management of Metabolic Dysfunction in Osseous Tissue among Patients with Vitamin D-Dependent Rickets Type 2 / Марциняк С. М. // J. Mineralstoffwechsel & Muskuloskelettale Erkrankungen. – 2017. – Т. 24, № 2. – С. 40–44.   

92.Functional Status of Lower Limbs in Patients with Orthopedic Manifestations of Myelomeningocele / Cheverda Andriy, Guk Yuriy, Zyma  Andrii [et al.] // J Pediatr Rehabil Med: An Interdisciplinary Approach 10. – 2017. – С. 93.

93.Stable and functional osteosynthesis with intramedullary growing rods: results of surgical correction in eleven patients with systemic skeletal disease / Zyma Andrii, Guk Iurii, Martsynyak Stepan [et al.] // Bone Abstracts. – 2017. – № 6. – С.167. 

94.Марциняк С. М. Диференційна діагностика хвороби Блаунта та рахітоподібних захворювань / С. М. Марциняк, М. М. Немеш // Проблеми остеології. – 2017. – Т. 19, № 2. – С. 55–63.

95.Марциняк С. М. Застосування PRP-терапії при лікуванні ентезопатій / С. М. Марциняк, С. П. Чорнобай // – 2017. –  С. 104. 

96.Марциняк С. М. Консервативне лікування порушень метаболізму кісткової тканини у хворих на вітамін-Д-залежний рахіт ІІ типу з генетичним ушкодженням формування колагену 1 типу / С. М. Марциняк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – Т. 7, № 3. – С. 120–126. 

97.Марциняк С. М. Наш досвід застосування регенеративних технологій в лікуванні синдрому нестабільного коліна / С. М. Марциняк, С. П. Чорнобай, Г. Г. Бондарєв // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – С.

98.Марциняк С. М. Сучасний підхід до консервативного лікування на ранніх стадіях дегенеративних захворювань суглобів в амбулаторних умовах / С. М. Марциняк, С. П. Чорнобай // . – 2017. – С.

99.Хірургічне лікування хворих на недосконалий остеогенез дитячого віку із застосуванням інтрамедулярних конструкцій / Зима А.М., Гук Ю. М., Марциняк С. М. [та інш.] // Актуальні питання травматології та остеосинтезу : мат-ли наук.-практ. конф. – Чернівці, 2017. – С. 51. 

100.             Martsyniak S. Medical Treatment of Bone Tissue Metabolism Disorders in Patients with Vitamin-D Resistant Rickets / S. Martsyniak, T. Kincha-Polishchuk  // Clin. Res. Orthopedics. – 2018 – Vol. 2, Issue 1 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.scitechnol.com/peer-review/medical-treatment-of-bone-tissue-metabolism-disorders-in-patients-with-vitamind-resistant-rickets-1VAF.php?article_id=7560

сайт создан компанией