Наукові публікації

 

Список друкованих робіт Марциняка С.М.

 

 

1.      Крись-Пугач А.П., Іванченко Л.А., Марциняк С.М. та ін. Біоситали-нові матеріали для пластики кісткових дефектів // Труды Крымского государст. Мед. Университета.-1999.-Т.135.-Ч.2.-с.135-136.

2.      Бруско А.Т., Іванченко Л.А., Крись-Пугач А.П., Марциняк С.М. та ін. Експериментальне обгрунтування можливості використання остеокомпозитів в ортопедії і травматології (перші результати) // Вісник морфології.- 1999.-№2.-с.220-221.

3.      Гур’єв С.О., Заруцький Я.Л., Марциняк С.М., Кузьмін В.Ю. та ін. Остеопороз як компонент поліорганної недостатності в постраждалих з полістстемними та поліорганними пошкодженнями // Проблеми остеології.- Київ., 2000.- Том 3.-№4.-с. 29-31.

4.      Кукуруз Я.С., Марциняк С.М. та ін. Досвід лікування асоціативних пошкоджень тазу та його органів // Збірник наук. Праць співробітників КМАПО ім. Шупика.-2000.-Вип.9.-Кн.1.-с.202-211.

5.      Барамія Н.М., Вітюк Т.В., Марциняк С.М. та ін. Наш досвід лікування поранень серця // Збірник наук. Праць співробітників КМАПО ім. Шупика.-2000.-Вип.9.-Кн.1.-с.381-384.

6.      Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М. Клініко-рентгенологічні особливості диференційної діагностики солітарної еозинофільної гранульоми кісток // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2004. - №1. – с. 9-12.

7.      Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М. Клініко-рентгенологічна діагностика солітарної еозинофільної гранульоми у дітей // Український радіологічний журнал. – 2004. - №12. – с. 249-254.

8.      Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М. Клініко-рентгенологічні аспекти солітарної еозинофільної гранульоми кісток у дітей // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології 85 років ІТО АМНУ". 19-21 травня 2004р. Київ. Б\В

9.      Martsynyak. S. M. Some peculiarities of diagnostics of solitary eosinofil granuloma of bones at children // World Congress of Pediatric Surgery. Zagreb, Croatia, June 22-27, 2004.

10.  Крись-Пугач А. П., Лучко Р. В., Марциняк С. М. Особенности диагностики, клиники и оперативного лечения при опухолеподобных заболеваниях и доброкачественных опухолей длинных костей у детей // Материалы симпозиума детских травматологов-ортопедов России " оптимальные технологии диагностики и лечения в детской травматологии и ортопедии, ошибки и осложнения" Волгоград, 17-19 сентября 2003г. – с. 363-364.

11.  Крись-Пугач А. П., Марциняк С. М. Еозинофільна гранульома кісток // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2003. – №4. - с. 79-82.

12.  Крись-Пугач А.П., Марциняк С.М. Інформативність методів дослідження в діагностиці солітарної еозинофільної гранульоми кісток у дітей // Хірургія дитячого віку – 2004. – том. 1. – №4(5). – с. 51-57.

13.  Марциняк С.М., Головко Т.С. Клініко-рентгенологічні особливості перебігу солітарної еозинофільної гранульоми кісток у дітей // Здоров'я жінки. – 2005. – Том. 1. – № 21 (1(21)) с. 193-195.

14.  Krys-Pugach A., Luchko R., Martsyniak S. Рlasty of bony defects in surgical treatment of tumorlike diseases and benign tumors   of long bones in children with application of home-produced hydroxyapatite // 14th European SICOT Trainees Meeting.– 5-7 May 2005 – Budapest, Hungary. – CD. – A0045.

15.  Martsyniak S., Luchko R. Features of surgical treatment of local histiocytosis out of lagerganse’s cells (eosinophilic granuloma of bones) in children // 14th European SICOT Trainees Meeting.– 5-7 May 2005 – Budapest, Hungary. – CD. – A0030.

16.  Влияние керамического гидроксилапатита на активность стволовых стромальных клеток костного мозга in vitro. Астахова В.С., Панченко Л.М., Крысь-Пугач А.П., Лучко Р.В., Марциняк С.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2005. – №1. - с. 27-29.

17.  Головко Т.С. Марциняк С.М. Можливості та обмеження комплексного ультразвукового дослідження в діагностиці злоякісних пухлин кістково-м'язової системи // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2005. – №1. - с. 41-48.

18.  Головко Т.С., Марциняк С.М., Лучко Р.В. Комплексне ультразвукове дослідження в діагностиці патологічних утворень опорно-рухового апарату непухлинного походження // Променева діагностика, променева терапія. – 2005. – №2. с.36-40.

19.  Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Зима А.М., Марциняк С.М. Хірургічне лікування деформацій стоп при прогресуючій м`язовій дистрофії // Вісник ортопедії, травматології та протезування – 2006. - №4, в друці.

20.  Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Зима А.М., Марциняк С.М. Хірургічне лікування контрактур суглобів у хворих з прогресуючою м`язовою дистрофією // Дитяча хірургія. – 2006. №4., в друці.

21.  Крысь-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.М., Марцыняк С.М. Современные принципы хирургического лечения детей с врожденным вывихом бедра // Травма. – 2006.  – Том. 7. - №1 с.

22.  Крись-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.Н., Марциняк С.М., Вовченко А.Я. "Современный подход к консервативному и хирургическому лечению детей с врождённым подвывихом и вывихом бедра"// "Травма" - 2007. – Том 8. - №2. – с.123-129.

23.  Гук Ю.М., Стельмах В.М., Марциняк С.М., Зима А.М., Чеверда А.І. "Перший досвід застосування системи Charfix при лікуванні деформацій та переломів стегна у дітей з вродженою ламкістю кісток" //Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л.Шупика. - Вип.16. - Кн..4. - С.256-265.

24.  Марциняк С.М. "Солітарна еозинофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, лікування)" // Мат. І-ого Конгресу дитячих хірургів України з міжнародною участю «Сучасні лікувально–діагностичні технології в дитячій хірургії» 29-31 березня 2007 року. Національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, м.Вінниця. -2007. - С.311.

25.  А.П.Крись-Пугач С.М.Марциняк, Т.А.Поліщук. "Вроджена криворукість у дітей та підлітків"// Матеріали науково-практичної конф. „Лікування травм верхньої кінцівки та їх наслідків”. – Київ.- 2007. – с. 114-115.

26.  Крись-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.Н., Марциняк С.М., Вовченко А.Я. "Лечение детей с врождённым подвывихом бедра в возрасте до 5 лет"//Мат. научно-практ. конф. посвящен. 60-ти летию Бакинского института травматологии и ортопедии, Баку - 2007. - С.???

27.  Крись-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.Н., Марциняк С.М., Вовченко А.Я. "Наш подход к консервативному и хирургическому лечению детей с врождённым подвывихом и вывихом бедра"// Мат. научно-практ. конф. детских травматологов-ортопедов России с международн. участ. «Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии» в Екатеринбурге19-21 сентября 2007 года. Тезисы.

28.  Гук Ю.М., Іванченко Л.А., Лучко Р.В., Марциняк С.М., Куда А.А., Пархомей А.Р., Пинчук Н.Д. Клиническое использование биоматериалов на основе упрочненного стеклом биогенного гидроксилапатита для замещения пострезекционных дефектов при опухолях, опухолеподобных и диспластических заболеваниях костей в ортопедии детского и юношеского возраста.//Мат. науч.- практ. конф. травмат.-ортопедов России с международным участием.: Актуальные проблемы костной патологии у детей и взрослых.- Москва.-2008.- С. 72-73.

29.  Крысь-Пугач А.П., Гук Ю. М., Лучко Р.В., Сивак Н.Ф., Марцыняк С.М. Пластика керамическим остеоапатитом костных полостей  при оперативном лечении опухолеподобных заболеваний и доброкачественных опухолей у детей//Мат. науч.- практ. конф. травмат.-ортопедов России с международным участием.: Актуальные проблемы костной патологии у детей и взрослых.- Москва.-2008.- С. 142-143.

30.  Y.M. Guk, S.M.Martscyniak, V.V.Stelmakh «Features of operative correction of axial deformities in patients with congenital bone fragility».  XVIII SYMPOZJUM SEKCJI ORTOPEDII DZIECIECEJ POLSKIEGO TOWARZYSTVA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO, BIALYSTOK, 29-31 MAJA 2008.  Тези. с.45.

31.  A.P.Krys-Pugach, Y.B.Kutsenok, Y.M. Guk, S.M.Martscyniak, A.Y.Vovchenko «Modern approach to conservative and surgical treatment of children with inheritable incomplete dislocation and femur dislocation».  XVIII SYMPOZJUM SEKCJI ORTOPEDII DZIECIECEJ POLSKIEGO TOWARZYSTVA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO, BIALYSTOK, 29-31 MAJA 2008.  Тези. с.46.

32.  Марциняк С.М., Цокало В.М. Клініко-рентгенологічна диференційна діагностика солітарної еозинофільної гранульоми та тубоститу (туберкульозного остеомієліту) довгих кісток кінцівок у дітей // МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ присвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ», 2009. -  Київ.

33.  Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Марциняк С.М. ПЕРШИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ CHARFIX ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТОТАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПРИ ФІБРОЗНІЙ ДИСПЛАЗІЇ // Травма, 2009. - Донецьк.

34.  Кінча-Поліщук Т.А., Марциняк С.М., Стельмах В.В. Застосування препарату „Паміред” в комплексному лікуванні дітей з недосконалим кісткоутворенням // Травма, 2009. - Донецьк.

35.  Гук Ю.М., Кінча-Поліщук Т.А., Марциняк С.М., Стельмах В.В. Медикаментозне лікування порушень стану кісткової тканини при недосконалому остеогенезі // МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ присвяченої 90-річчю ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ», 2009. -  Київ.

36. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Марциняк С.М. Еозинофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, лікування) Монографія 2010р. м.Прилуки.144с

37. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Марциняк С.М. Перший досвід застосування системи Charfix для лікування тотальних уражень стегнової кістки при фіброзній дисплазії Травма 2010 Том 11 №2 Донецьк С 192-195

38. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Марциняк С.М. Сучасний погляд на лікування тотальних уражень стегнової кістки при фіброзній дисплазії. Збірник наукових праць XV з’їзду ортопедів-травматологів України Дніпропетровськ  2010

39. Т.А. Кінча-Поліщук, Марциняк С.М. В.В Стельмах. Застосування препарату «Паміред» в комплексному лікуванні дітей з недосконалим кістко утворенням. Травма 2010 Том 11 №1 Донецьк с.73-75

сайт создан компанией